Nota prawna


Serwis internetowy Eurobatt Sp. z o. o. został opracowany jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce i zagranicą.
Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.eurobatt.net, www.eurobatt.pl, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na tej stronie warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z serwisu internetowego www.eurobatt.pl oraz www.eurobatt.net. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z warunkami użytkowania serwisu.

Eurobatt Sp. z o. o. z siedzibą w Raszynie, ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszej noty, zaś Państwo, jako użytkownicy serwisu internetowego obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych w treści noty zmian. Korzystanie przez Państwa z serwisu internetowego po wprowadzeniu przez Eurobatt zmian w nocie prawnej traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jej treść oraz na warunki, jakie musicie Państwo spełnić chcąc korzystać z serwisu internetowego.

I. Prawo autorskie.


Treść stron internetowych Eurobatt chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba że Eurobatt wyrazi na to pisemną zgodę. Eurobatt wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo serwis internetowy www.eurobatt.pl oraz www.eurobatt.net i drukowali fragmenty tego serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba że Eurobatt wyrazi na to pisemną zgodę. Poszczególne dokumenty na stronach internetowych Eurobatt mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.

Wszystkie użyte w niniejszym serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione. W związku z powyższym dostępu Państwa do serwisu internetowego Eurobatt nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w serwisie internetowym Eurobatt bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku firmowego lub towarowego .
Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Eurobatt jako poufne. Eurobatt nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.
Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Eurobatt. w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

II. Ogólne zasady korzystania z serwisu.


Informacje zamieszczone w serwisie internetowym Eurobatt nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów, w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Informacje zamieszczone w serwisie internetowym Eurobatt mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.

III. Wyłączenie odpowiedzialności.


Eurobatt nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa lub osoby trzecie w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności Eurobatt nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

Eurobatt nie zweryfikowała treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Eurobatt nie oznacza, że Eurobatt rekomenduje taką stronę lub produkty lub usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.

IV. Prawo właściwe.


Niniejszy serwis internetowy jest prowadzony przez podmiot polski; korzystanie z serwisu internetowego Eurobatt podlega prawu polskiemu. Jakiekolwiek działania prawne odnoszące się do dostępu, użycia lub pobierania materiałów z tego serwisu i ich dalszej eksploatacji muszą być rozstrzygane przez organ właściwy siedzibie Eurobatt.
zespół Eurobatt